RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


INFORMACJE dotyczące ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI:

 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Forbake Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest FORBAKE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińska 22/30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000487717, posiadająca nadane numery NIP 951 23 74 760 oraz REGON 146997661. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Wspomniane dane osobowe zbierane są jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Przedmiotowe dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

- realizacja i wykonanie umowy, w której jesteście Państwo Stroną,

- pozostałe cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

- realizacja prawnie uzasadnionego interesu ( na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO ).

- z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży oraz marketingu bezpośredniego, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu i wykonania umowy. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy handlowej i/lub umowy, a po zakończeniu trwania współpracy handlowej i/lub umowy - przez okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z jej tytułu oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub dla realizacji przez Forbake Spółka Akcyjna uzasadnionego interesu administratora danych, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Partnerom/Stronom/Podwykonawcom współpracującym z Administratorem (podmioty przetwarzające), takim jak na przykład: biura księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie, transportowe, magazynowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku kierowania treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Zachęcamy Państwa do przesyłania do nas zgody pełnej, częściowej, lub jej cofnięcia, dotyczących administrowania Państwa danymi osobowymi, mając na uwadze komunikację treści informacyjnych oraz marketingowych, stanowiącą ważny element współpracy gospodarczej. Zgoda taka jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym momencie.

 

W przypadku, gdy przetwarzaniu podlegają dane osobowe Pani/Pana przedstawicieli lub pracowników, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o przekazanie tym osobom informacji o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz o przysługujących im prawach z tym związanych.

 

W zakresie Ochrony Państwa Danych Osobowych i ich Administrowania, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dobrowolności podania Państwa danych osobowych, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie;

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 

FORBAKE S.A.

ul. Stępińska 22/30

00-739 Warszawa

telefony: 515 000 571; 222 189 420

fax: 222 189 424

e-mail: biuro(a)forbake.pl

skype: biuro_forbake


NIP: 951 23 74 760

REGON: 146997661

KRS: 0000487717 (SR w Warszawie, XIII Wydz. Gosp. KRS)

Kapitał Zakł. 100.000 PLN


godziny pracy:

8.00 - 16.00 od Poniedziałku do Piątku

sytuacje kryzysowe:

501 100 637 ; 501 100 639 ; biuro-Forbake-AWARYJNIE@hotmail.com